Sathya Sai Gayatri Mantra

Saayeeshva raaya Vidhmahe
Sathya Dhevaaya Dheemahi
Thannah Sarvah prachodhayaath.